Wysokość podatku rolnego na 2017 rok

 

Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego  w 2017 roku - 52,44 zł za q.

Cena kwintala żyta przyjęta przez Radę Miejską będąca podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego  w 2017 roku w Gminie Nowe Brzesko - 52,44 zł za q

 

Podatek rolny na 2017 roku

 w Gminie Nowe Brzesko:

Z 1ha przeliczeniowego - 131,10 zł

Z 1 ha fizycznego - 262,20 zł

 

 

 

 

Stawki podatku od gruntów

   

- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą

0,72 zł

- od gruntów: od 1 ha pod jeziorami, zbiornikami wodnymi retencyjnymi, elektrowniami wodnymi

 

4,40 zł

- pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

0,21 zł

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji

 

2 zł od

1 m2 pow.

 

Stawki podatku od nieruchomości

   

- od budynków mieszkalnych (podatek nie jest pobierany)

0,25 zł

- od budynków związanych z działalnością gospodarczą

od 1 m 2

 

20,00 zł

- od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym ziarnem siewnym

9,00 zł

- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej

 

 

4,10 zł

- od pozostałych budynków

4,10 zł